Zgodnie z Art. 27.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami i może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub składowanie odpadów (uprawniony odbiorca zewnętrzny).

Obowiązek gospodarowania odpadami

Niezanieczyszczona gleba występująca w stanie naturalnym, wydobyta w trakcie prowadzenia robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów jeśli materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie (działce lub terenie budowy), na którym został wydobyty. Ilość odpadów wykorzystanych do wypełnienia np. wykopów zgłasza się oddzielnie od ilości odpadów przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi. Ponowne przetwarzanie odpadów na materiały, które mają być wykorzystane do wypełniania wykopów, jest zgłaszane jako wypełnianie wykopów.

Każdy inny rodzaj mas gruntowych należy traktować jako odpad, którego zagospodarowanie musi odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 7 listopada 2016r. o odpadach oraz przepisów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Oznacza to, że osoba fizyczna może przyjąć na swoją działkę masy ziemne sklasyfikowane według określonego kodu odpadu oraz w określonym celu, np. do utwardzania gruntu lub podniesienia znacząco poziomu terenu na działce. W tym celu niezbędne jest uzyskanie przez osobę fizyczną zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami – badaniami laboratoryjnymi gruntu, umową oraz kartami przekazania odpadu, które powinien posiadać podmiot dostarczający masy gruntu.

Metody gospodarowania odpadem 170504

Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach, która mówi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji wydawanej z urzędu nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Dodatkowo, zdeponowanie odpadów na terenie nieruchomości wbrew woli właściciela i bez jego zgody, stanowi naruszenie przepisów Kodeksu cywilnego.

Poznaj naszą pełną ofertę