Inwestor budujący na terenie, na którym znajdują się obiekty kwalifikujące się do rozbiórki powinien być świadomy związanych z tym obowiązków i kosztów wydłużających proces inwestycyjny. Poza wyburzeniem budynków i obiektów budowalnych należy w odpowiedni sposób zagospodarować powstałe w ten sposób odpady takie jak gruz betonowy, ceglany, destrukt asfaltowy i inne.

Zagospodarowanie odpadów z wyburzeń i rozbiórek obiektów poprzemysłowych

Odpowiedzialni i świadomi inwestorzy dążą do zagospodarowania odpadów w sposób możliwie najbardziej ekologiczny. Wywożenie materiałów powstałych z rozbiórek na wysypiska powinno być minimalizowane. Materiały z wyburzeń budynków i rozbiórek należy selekcjonować, a w zależności od jego składu chemicznego , i ilości zanieczyszczeń ulepszać i recyclingować  do dalszych zastosowań w przemyśle i budownictwie.

Działania te pozwalają na minimalizacje kosztu wyburzenia budynków i wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodnie z przepisami  ochrony środowiska.

Obiekty podlegające wyburzeniom służące historycznej działalności przemysłowej z reguły znajdują się aktualnie na terenie zdegradowanym przez lata działalności istniejącego na danym terenie zakładu.

Badania zanieczyszczenia gruntu

Najczęściej grunt i woda na danym terenie są w mniejszej lub większej mierze zanieczyszczone. Zgodnie z prawem budowlanym obowiązkiem Inwestora i Projektanta jest przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia podłoża gruntowego. W przypadku wyburzeń obiektów poprzemysłowych, takich jak  hale, hangary, silosy, kominy, chłodnie kominowe, budynki fabryczne, magazynowe, place składowe ryzyko takie występuje i konieczne jest przeprowadzenie badań zanieczyszczania gruntu.

Projekt planu remediacji

W zależności od jej wyników konieczne będzie zgłoszenie terenu do rejestru terenów zanieczyszczonych i przygotowanie projektu planu remediacji. Wymagane procedury obejmują najczęściej pozwolenie na rozbiórkę , pozwolenie na przetwarzanie odpadów z rozbiórki, i w zależności od wyników badań decyzja remediacyjna.

Kompleksowe usługi wyburzania obiektów na terenach poprzemysłowych

Firma REMEA świadczy kompleksowe usługi związane z wyburzeniami obiektów na terenach poprzemysłowych. Skorzystanie z naszych usług daje pewność przeprowadzenia procesu w sposób ekologiczny, poprawny pod względem formalnym i optymalny kosztowo.

Firma Remea w trakcie robót związanych z rozbiórką/wykonywaniem wykopów zapewnia pełną obsługę prawną związaną z przetwarzaniem lub utylizacją odpadów oraz kwalifikacją odzyskanych materiałów nadających się do recyklingu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych zezwalających na przetwarzanie odpadów oraz wprowadzaniu odzyskanych materiałów do powtórnego obrotu. Co może mieć istotny wpływ na aspekty finansowe naszych klientów na prowadzonych tego typu przedsięwzięciach.

Dodatkowo w trakcie procesów przetwarzania odpadów wielokrotnie stosowaliśmy technologie oczyszczania z zanieczyszczeń chemicznych w czym specjalizuje się nasz dział remediacji co również może przyczynić się do wymiernych korzyści.