Oczyszczanie osadu z pogłębiania portów – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega oczyszczanie osadu z pogłębiania portów?

Odwadnianie osadów morskich i portowych jest ważnym procesem przeróbki osadów dzięki, któremu następuje redukcja masy objętościowej wydobytych osadów. W trakcie prowadzenia procesu odwadniania na lądzie powstaje suchy placek oraz czysty filtrat.

Przemywanie / odwadnianie – zasady stosowania

Charakterystyka i skład wydobywanego osadu zależy od morfologii i procesów hydrodynamicznych  i  hydrologicznych  które zachodzą  w wodach  powierzchniowych. Natomiast za akumulację ziaren osadu odpowiada proces transportu osadu w ciekach  z różnych obszarów akwenu, bowiem osad może różnić się granulacją.

W  przypadku wydobywania osadów  morskich  i  portowych  należy zwrócić uwagę na zasolenie. Proces odwadniania wydobytych osadów można prowadzić bezpośrednio na planu budowy gdzie osad wydobywany trafia na poletko refulacyjne lub w przystosowanych do tego zakładach. Aby uniknąć przy wydobywaniu osadu wymywania się z nich zanieczyszczeń można stosować odpowiednie dodatki, które mają na celu związanie substancji zanieczyszczających w tym metali ciężkich oraz zanieczyszczeń organicznych, bowiem ich zawartość w osadach przybrzeżnych jest bardzo zróżnicowana.

Rozpuszczalność związków metali ciężkich zależna jest od potencjału redoks oraz zawartości wapna. Osad  wydobyty  z  dna  akwenu  i przetransportowany na ląd uznaje się jako odpad z którym należy postępować zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami.

Kiedy stosujemy proces odwadniania osadów z portów i dna akwenów?

Proces odwadniania osadów z portów i dna akwenów stosujemy kiedy zmieniana jest linia brzegowa lub przebadany osad wykazał zawartość substancji zanieczyszczających środowisko.

Poznaj naszą pełną ofertę