Venting in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega venting in-situ?

Proces biowentylacji gruntu w strefie aeracji stosuje się w celu przyspieszenia tlenowej biodegradacji zanieczyszczeń w wyniku wymuszonego przepływu (przedmuchiwania) powietrza. Biowentylacja polega na wprowadzeniu do zanieczyszczonego podłoża odpowiedniej ilości powietrza, który ma stymulować rozwój bakterii naturalnie występujących w gruncie poprzez dostarczenie tlenu. Dostarczany tlen jest niezbędny bakteriom do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych do prostych związków mineralnych.

Venting in-situ – podstawowe zasady stosowania

W podwyższonej temperaturze następuje odparowanie zanieczyszczeń z gruntu i tym samym znaczne obniżenie stężenia substancji szkodliwych gdy szybkość parowania substancji ropopochodnych jest większa niż szybkość ich biodegradacji. W takim przypadku następuje proces naturalnego wietrzenia, który nie wymaga dodatkowego poddawania powietrza wysysanego z otworów procesowi oczyszczania. Instalacja do biowentylacji składa się z studni iniekcyjnych wtłaczających do zanieczyszczonego podłoża gruntowego czyste powietrze i studni ekstrakcyjnych zasysających i usuwających powietrze zanieczyszczone, dodatkowo rozmieszcza się studnie monitorujące zmiany zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Kiedy stosujemy venting in-situ?

Metoda biowentylacji jest procesem powolnym oczyszczania gruntu i jest skuteczna przy oczyszczaniu strefy aeracji podłoża piaszczystego zanieczyszczonego głównie lotnymi związkami organicznymi (np. BTEX, benzyna, trójchloroetylen, pentachloroetylen).

Stone columns techniques for soil
Stone columns techniques for soil
Stone columns techniques for soil