Remea posiada własne laboratorium badawcze, w tym laboratorium mikrobiologiczne. W połączeniu z laboratorium fizykochemicznym oraz we współpracy z akredytowanymi laboratoriami analitycznymi wykonuje badania pilotażowe w celu doboru i optymalizacji technologii remediacyjnej oraz prowadzi monitoring procesu bioremediacji.

Biomonitoring

Aby uzyskać jak najwyższą skuteczność bioremediacji, laboratorium mikrobiologiczne wykonuje analizy w ramach biomonitoringu, tj:

 • analizy mikrobiologiczne – liczebność i aktywność enzymatyczna bakterii, charakterystyka mikrobiomu glebowego
 • analizy chemiczne – pH, potencjał redox, zawartość biogenów
 • analizy mikrobiologiczne gleby oraz analiza jakościowa i ilościowa próbek wody (E.coli, enterokoki, Pseudomonas)
 • profil biochemiczny populacji mikroorganizmów
 • testy toksyczności (biotesty)

Takie analizy są niezbędne do kontroli procesu bioremediacji oraz mogą stanowić uzupełnienie badań szczegółowych zgodnych z Rozporządzeniem oraz badań kontrolnych potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego.

Biopreparaty

Bioremediacja naturalna polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków do biodegradacji związków organicznych lub zachodząca spontanicznie w środowisku jest długotrwała. Najczęściej stosuje się bioremediację wspomaganą aplikacją biopreparatów – bioaugumentację. W laboratorium mikrobiologicznym przygotowywane są:

 • biopreparaty autochtoniczne, czyli preparaty mikrobiologiczne tworzone w laboratorium na podstawie próbki pobranej z zanieczyszczonego terenu; biopreparaty takie przygotowywane są z mikrobiomu autochtonicznego do indywidualnych projektów bioremediacji prowadzonych przez Remea;
 • biopreparaty uniwersalne z atestem PZH – w laboratorium mikrobiologicznym Remea rozpoczyna się produkcja biopreparatu REMBAK stosowanego w bioremediacji terenów zanieczyszczonych. Biopreparat zawiera żywe komórki bakteryjne zdolne do biodegradacji substancji ropopochodnych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz posiada atest PZH, a każdy etap produkcji podlega kontroli jakości.

Biopreparat REMBAK posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (B-BK.60113.0005.2022; data ważności atestu – 2027 r.)

Badania pilotażowe

W laboratorium Remea wykonywane są również badania pilotażowe, wykonywane w zależności od wymogów projektu lub potrzeba Klienta, m.in. w zakresie:

 • określenia potencjału biodegradacyjnego (aktywność oddechowa) – na podstawie szybkiej, screeningowej metoda do doboru i optymalizacji biologicznych metod remediacji;
 • określania przydatności bioremediacji, doboru parametrów bioaugumentacji i biostymulacji (w tym biowentylacji);
 • określania skuteczności bioremediacji w połączeniu z innymi metodami remediacji;
 • przydatności biopreparatów w biodegradacji nietypowych związków stanowiących zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.