REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Wykonywanie robót pod namiotem – wysokie standardy HSQE

2023-12-06T11:19:41+01:00

Wykonywanie remediacji gruntów skażonych związkami lotnymi np. BTEX, zwłaszcza w sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych, należy prowadzić pod wentylowanym namiotem, w celu zapewnienia, że zanieczyszczenia nie będą ulatniać się podczas prowadzenia prac ziemnych i nie będą zagrażać użytkownikom terenów sąsiadujących. Remediacja pod wentylowanym namiotem - strefy bezpieczeństwa W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i poziomu jego stężenia, [...]

Utylizacja urobku z jet-grounting

2022-12-30T12:39:03+01:00

Jet-grouting to jedna z metod wzmocnienia gruntu polegająca na iniekcji strumieniowej i umożliwiająca polepszenie parametrów mechanicznych gruntu jak również jego uszczelnienie. Metoda jet-grouting - przebieg W trakcie wykonywania metody jet-grouting zachodzi proces niszczenia struktury gruntu strumieniem zaczynu podanego pod bardzo dużym ciśnieniem. W trakcie prowadzonych prac część mieszaniny gruntu i cementu wypływa na powierzchnię [...]

Zagospodarowywanie odpadu (170504)

2023-12-06T09:54:35+01:00

Zgodnie z Art. 27.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami i może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub składowanie odpadów (uprawniony odbiorca zewnętrzny). Obowiązek gospodarowania odpadami Niezanieczyszczona gleba występująca w stanie naturalnym, [...]

Utylizacja urobku ze ścian szczelinowych

2023-12-06T11:16:00+01:00

Ściany szczelinowe to konstrukcje wykonywane w celu przenoszenia obciążeń pionowych i  poziomych, a także do  minimalizowania lub odcinania przepływu wody. Dzięki ścianom szczelinowym wykorzystywanym jako obudowy głębokich wykopów przenoszone są siły poziome wynikające z parcia gruntu.  Ściany szczelinowe dzięki swojej konstrukcji tworzą także barierę ograniczającą filtrację wód gruntowych jak również pomagają w skutecznym odwodnieniu [...]

Podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu

2023-12-06T10:21:37+01:00

W trakcie prowadzenia robót ziemnych może pojawić się zanieczyszczona woda w wykopie. System jej oczyszczania projektuje się zależnie od rodzaju występującego zanieczyszczenia oraz warunków hydrogeologicznych. Jedną z stosowanych metod oczyszczania lub podczyszczania wody podziemnej w trakcie prowadzenia odwodnienia wykopu jest metoda „pump and treat”, która ma na celu pompowanie wody z górotworu, poddanie jej [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry