Wykonywanie remediacji gruntów skażonych związkami lotnymi np. BTEX, zwłaszcza w sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych, należy prowadzić pod wentylowanym namiotem, w celu zapewnienia, że zanieczyszczenia nie będą ulatniać się podczas prowadzenia prac ziemnych i nie będą zagrażać użytkownikom terenów sąsiadujących.

Remediacja pod wentylowanym namiotem – strefy bezpieczeństwa

W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i poziomu jego stężenia, na terenie prowadzonych prac należy wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, w oparciu o które dostosowywane są środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Standardowo wyznacza się 3 strefy:

  • strefa czerwona – strefa bezpośrednich robót, duże prawdopodobieństwo ekspozycji na czynniki niebezpieczne
  • strefa żółta – strefa przyległa do strefy czerwonej, bez bezpośredniego narażenia na czynniki niebezpieczne (strefa odbioru zanieczyszczonego gruntu z namiotu, bezpośrednie sąsiedztwo namiotu, stacja obsługi filtrów etc.)
  • strefa zielona – zaplecze budowy, małe prawdopodobieństwo ekspozycji na czynniki niebezpieczne, w tym szatnia i biuro budowy

Wyposażenie namiotów

Namioty wyposażone są w system wentylacyjny z systemem filtrów z węgla aktywnego, pochłaniającego zanieczyszczenie z powietrza. W celu kontroli stężenia zanieczyszczeń w powietrzu i porównania ich z dopuszczalnymi limitami, w namiocie montowany jest monitoring dynamiczny tj. pomiar czujnikami PID stężenia gazów w powietrzu. Pomiary prowadzone są w wyznaczonych punktach na terenie prac, w zależności od wielkości stężenia i charakterystyki prac prowadzonych na poszczególnych obszarach.

Dodatkowo, wykonywany jest monitoring pasywny polegający na poborze próbek powietrza do oceny jakości. Pobór polega na zastosowaniu filtra z węgla aktywnego lub adsorbentów połączonych z pompą powietrza. Następnie, adsorbenty poddane są analizie laboratoryjnej.

Prowadzenie prac pod namiotem wymaga wyposażenia pracowników w szczególne środki ochrony indywidualnej, w tym aparat oddechowy wyposażony w filtropochłaniacze dostosowane do rodzaju i stężenia stwierdzonego zanieczyszczenia.

W celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczonego gruntu poza obręb namiotu i jego sąsiedztwa, na wyjeździe montowane są kurtyny pasowe oraz myjnie samochodowe, z których ścieki są technologicznie przepompowywane do zbiorników a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy ścieku lub zrzucane do kanalizacji, jeśli stężenia substancji zanieczyszczających nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Poznaj naszą pełną ofertę