Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Laboratorium Remea oferuje szeroką gamę usług laboratoryjnych dla branży remediacyjnej. Laboratorium fizykochemiczne umożliwia szybki screening zanieczyszczeń w dostarczonych próbkach, a tym samym okonturowanie zasięgu zanieczyszczenia, co znacząco wpływa na koszt oraz czas remediacji.

Usługi laboratoryjne dla branży remediacyjnej

Usługi laboratoryjne dla branży remediacyjnej obejmują obszerny zakres badań analitycznych dla dostarczonych prób gruntu oraz wody. W laboratorium fizykochemicznym wykonywane są:

 • Badania fizykochemiczne prób gruntu:
  • analiza jakościowa oraz ilościowa w zakresie metali ciężkich takich jak arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, molibden, rtęć,
  • analiza jakościowa cyjanków w wyciągu wodnym,
  • analiza ilościowa lotnych związków organicznych,
  • analiza fizykochemiczna w zakresie wilgotności, suchej masy, całkowitej pojemności wodnej
 • Badania fizykochemiczne prób wody/wyciągów wodnych:
  • analiza jakościowa oraz ilościowa w zakresie: chlorki, siarczany, siarczyny, fluorki, siarczki, ChZT, BZT5, TTC, jon amonowy, azotany, azotyny, fosforany, srebro, bor, kadm, glin, chrom, miedź, żelazo, magnez, potas, mangan, nikiel, molibden, cynk, cyna).
  • analiza fizykochemiczna w zakresie: pH, potencjał redox, przewodność elektryczna, suma substancji rozpuszczonych, tlen rozpuszczony.
 • Badania pilotażowe:
  • doboru rodzaju, stężenia oraz ilości potrzebnego utleniacza (utlenianie chemiczne)
  • doboru rodzaju oraz dawki surfaktantów (soil washing)
  • doboru rodzaju oraz dawki koagulantów/flokulantów: testy kłaczkowania, testy sedymentacji (odwadnianie osadów)