REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza i odorów

2022-09-06T14:59:27+02:00

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza - prezentacja i kluczowe elementy Badania zanieczyszczenia powietrza gruntowego Technologia polega na eliminacji odorów z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mieszanych. Technologia może wykorzystywać filtry z węglem aktywnym lub namioty wykonane nad miejscem emisji w celu izolacji miejsca o wysokim stężeniu [...]

Opinia klasyfikująca kod odpadu

2023-01-23T15:15:23+01:00

Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby czy osadu wykonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem i spoczywa na wytwórcy odpadu. Działanie to, nazywane jest samoklasyfikacją, którą należy wykonać zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o odpadach. Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby, osadu Klasyfikacja uwzględnia analizę jakościową zawierającą: źródło powstania, rodzaj materiału stanowiącego odpad, właściwości powodujące, że odpady [...]

Oczyszczanie osadu z pogłębiania portów (przemywanie / odwadnianie)

2023-03-20T10:36:09+01:00

Oczyszczanie osadu z pogłębiania portów - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega oczyszczanie osadu z pogłębiania portów? Odwadnianie osadów morskich i portowych jest ważnym procesem przeróbki osadów dzięki, któremu następuje redukcja masy objętościowej wydobytych osadów. W trakcie prowadzenia procesu odwadniania na lądzie powstaje suchy [...]

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych

2023-03-20T10:51:25+01:00

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych? Osadniki (zbiorniki osadowe) stosowane są do wychwytywania osadów stałych oraz redukcji zawiesin przed wprowadzeniem ich do separatora. Osadniki są częstym elementem krajobrazu przemysłu górniczego, które po zakończeniu działalności produkcyjnej [...]

Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego

2022-12-30T12:41:28+01:00

Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego? Poprzez zastosowanie geotube czy pras filtracyjnych zmniejszamy ilość gruntu zanieczyszczonego przeznaczonego do utylizacji. Następnie odsączoną wodę należy poddać procesowi oczyszczania np. na filtrach wypełnionych węglem aktywnym bądź [...]

Wykonywanie robót pod namiotem – wysokie standardy HSQE

2022-12-30T12:39:16+01:00

Wykonywanie remediacji gruntów skażonych związkami lotnymi np. BTEX, zwłaszcza w sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych, należy prowadzić pod wentylowanym namiotem, w celu zapewnienia, że zanieczyszczenia nie będą ulatniać się podczas prowadzenia prac ziemnych i nie będą zagrażać użytkownikom terenów sąsiadujących. Remediacja pod wentylowanym namiotem - strefy bezpieczeństwa W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i poziomu jego stężenia, [...]

Utylizacja urobku z jet-grounting

2022-12-30T12:39:03+01:00

Jet-grouting to jedna z metod wzmocnienia gruntu polegająca na iniekcji strumieniowej i umożliwiająca polepszenie parametrów mechanicznych gruntu jak również jego uszczelnienie. Metoda jet-grouting - przebieg W trakcie wykonywania metody jet-grouting zachodzi proces niszczenia struktury gruntu strumieniem zaczynu podanego pod bardzo dużym ciśnieniem. W trakcie prowadzonych prac część mieszaniny gruntu i cementu wypływa na powierzchnię [...]

Zagospodarowywanie odpadu (170504)

2023-01-23T08:45:30+01:00

Zgodnie z Art. 27.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami i może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub składowanie odpadów (uprawniony odbiorca zewnętrzny). Obowiązek gospodarowania odpadami Niezanieczyszczona gleba występująca w stanie naturalnym, [...]

Utylizacja 170504

2022-12-30T12:43:03+01:00

Utylizacja odpadu o kodzie 17 05 04 oznacza jego wydobycie, załadowanie na auta ciężarowe oraz przekazanie do uprawnionego odbiorcy odpadu. Cały proces powinien być potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu wystawioną w systemie BDO (Bazie Danych o Odpadach). SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI [...]

Przetwarzanie inne ex-situ (170503*)

2022-12-30T12:42:54+01:00

Na czym polega remediacja ex-situ (170503*)? Remediacja ex-situ (170503*) polega na kontrolowanym usunięciu gruntu do projektowanej głębokości poprzez wywóz oraz przetworzenie w instalacjach u uprawnionego odbiorcy odpadu. Po wydobyciu zanieczyszczonego gruntu z terenów wyznaczonych w decyzji remediacyjnej oraz Projekcie Planu Remediacji pobierane zostają próby kontrolne z dna i ścian wykopów, które mają potwierdzić usunięcie [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry