Metoda pump&treat – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega metoda pump&treat?

Wodę wypompowywaną za pomocą specjalnych studni na powierzchnię terenu w zależności od rodzaju i stężenia zanieczyszczeń poddaje się oczyszczeniu za pomocą metod fizycznych np. przedmuchiwanie, rozdział grawitacyjny, fizykochemicznymi np. flokulacja, koagulacja lub biochemicznymi np. w bioreaktorze.

Podstawowe zasady stosowania metody pump&treat

Pump&treat to metoda ekstrakcyjna i polega na wypompowywaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczaniu jej w instalacji naziemnej oraz zatłoczeniu oczyszczonej wody ponownie do górotworu. W zależności od rodzaju zanieczyszczenia woda wykorzystuje się filtry z węglem aktywnym, separatory, ozon oraz dodatki biopreparatów w celu uzyskania wymaganej klasy jakości wody, przed jej ponownym wprowadzeniem do środowiska gruntowo-wodnego. W celu zwiększenia efektywności procesu oczyszczania oraz dodatkowego oczyszczenia podłoża gruntowego powyższej zwierciadła wody gruntowej – powierzchnię terenu zanieczyszczonego zrasza się roztworami środków powierzchniowo czynnych, które migrują w wyniku sił grawitacyjnych w głąb zanieczyszczonego gruntu.

Kiedy stosujemy metodę pump&treat?

Wypompowywanie zanieczyszczonej wody gruntowej z podłoża gruntowego na powierzchnię terenu do urządzeń oczyszczających stosuje się do usuwania zanieczyszczeń rozpuszczonych, występujących w postaci plamy oraz do usuwania substancji nie mieszających się z wodą np. ropopochodne, gromadzących się na powierzchni wód gruntowych (Rys.)

CMC techniques for soil
CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę