Odzysk / unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych

Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacjami ex-situ (170503*) oznacza ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odzysk jest wykonywany najczęściej na płytach remediacyjnych, izolowanych od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkładany jest zanieczyszczony grunt. Odzysk odbywa się na drodze oczyszczania mikrobiologicznego (bioremediacja) wykorzystującego organizmy żywe do rozkładu i neutralizacji substancji ropopochodnych.

Wśród procesów unieszkodliwiania, wyróżnia się m.in. składowanie odpadów w gruncie lub na powierzchni ziemi (składowiska odpadów), przekształcanie termiczne na lądzie, trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach) lub obróbka fizyczno-chemiczna.

Poznaj naszą pełną ofertę