We wszystkich naszych działaniach na całym świecie kierujemy się takim samym zobowiązaniem do dawania przykładu w relacjach, jakie mamy ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o etykę biznesową, czy prawa człowieka, wymagamy od wszystkich członków naszego zespołu pełnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, które są dodatkowo wzmocnione zobowiązaniami zawartymi w naszej Karcie etyki i zachowania w Grupie, Kodeksie postępowania antykorupcyjnego i manifeście.

Sukces, rozwój oraz indywidualna i zbiorowa długoterminowa przyszłość naszych firm zależy od ścisłego przestrzegania wspólnych dobrych praktyk i zobowiązań, które są wiążące dla nas wszystkich bez wyjątku.