Utlenianie / redukcja in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega redukcja in-situ?

Rozkład związków niebezpiecznych występujących w gruncie może zachodzić na drodze przemian chemicznych. Efektem mineralizacji, reakcji chemicznych związków niebezpiecznych jest przekształcenie ich w formy mniej toksyczne i/lub chemicznie inertne.

Utlenianie / redukcja in-situ – podstawowe zasady stosowania

W metodzie tej stosuje się odczynniki takie jak ozon, natlenek wodoru, chlorany, tlenki chloru, nadmanganian potasu i inne czynniki utleniające lub redukujące, które wprowadza się do zanieczyszczonego gruntu. W przypadku procesu fotochemicznego czynnikiem dodatkowym jest promieniowanie ultrafioletowe. Podczas stosowania metody należy uważać na formy przejściowe produktów oraz zachować szczególną ostrożność podczas stosowania odczynników, które są silnie żrące oraz często wybuchowe.

Kiedy stosujemy proces utleniania / redukcji in situ?

Utlenianie / redukcję in-situ stosuje się do usuwania zarówno organicznych związków np. ropopochodnych, rozpuszczalników organicznych, pozostałości środków ochrony roślin jak i do usuwania związków nieorganicznych np. jony metali ciężkich, oksoaniny, a także do usuwania PCE, TCE, BTEX, WWA, fenoli, cyjanków. Metoda ta nie wymaga skomplikowanej instalacji, stosowana jest do szerokiego zakresu substancji zanieczyszczających środowisko gruntowo-wodne.

Poznaj naszą pełną ofertę