Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakością. Rekultywacja, w zależności od potrzeb i warunków, może być wykonywana jako rekultywacja techniczna, biologiczna bądź techniczno-biologiczna. Jest to proces mający na celu nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych.

Jak przebiega rekultywacja gruntu?

Proces rekultywacji obejmuje trzy podstawowe rodzaje działań:

  • zabiegi techniczne związane z ukształtowaniem rzeźby terenu oraz warunków wodnych w układzie najbardziej korzystnym dla zamierzonych upraw roślin oraz przyszłego wykorzystania.
  • zabiegi mające na celu zainicjowanie na zdegradowanym terenie procesów tworzenia się gleby poprzez detoksykację gruntu oraz wytworzenie warstwy glebotwórczej.
  • zabiegi biotechniczne związane z wprowadzaniem roślinności z uwzględnieniem następstwa (sukcesji) gatunków od roślin pionierskich do docelowych.

Celem tych zabiegów jest przywrócenie zanieczyszczonemu podłożu gruntowemu w miarę możliwości:

  • pierwotnej postaci i właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych, umożliwiających wykorzystywanie podłoża do celów budowlanych;
  • pierwotnych właściwości biologiczno-chemicznych, umożliwiających wykorzystywanie podłoża do celów produkcji rolnej i leśnej;
  • pierwotnych walorów rekreacyjnych.

Ważną kwestią jest uzmysłowienie sobie, że sama rekultywacja odnosi się tylko i wyłącznie do gruntów. Brak tu odniesień do wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, które są znaczącym nośnikiem zanieczyszczeń i mogą przenosić je zgodnie z kierunkiem ich spływu. Tym sposobem zanieczyszczenia gleby z naszej działki w łatwy sposób mogą przedostać się na teren sąsiadów, co może powodować niepotrzebne spięcia i kłótnie.