REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Przetwarzanie inne ex-situ (170503*)

2023-12-06T10:36:49+01:00

Na czym polega remediacja ex-situ (170503*)? Remediacja ex-situ (170503*) polega na kontrolowanym usunięciu gruntu do projektowanej głębokości poprzez wywóz oraz przetworzenie w instalacjach u uprawnionego odbiorcy odpadu. Po wydobyciu zanieczyszczonego gruntu z terenów wyznaczonych w decyzji remediacyjnej oraz Projekcie Planu Remediacji pobierane zostają próby kontrolne z dna i ścian wykopów, które mają potwierdzić usunięcie [...]

Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacją ex-situ (170503*)

2023-12-06T11:24:30+01:00

Odzysk / unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacjami ex-situ (170503*) oznacza ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odzysk jest wykonywany najczęściej na płytach remediacyjnych, izolowanych od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkładany jest zanieczyszczony grunt. Odzysk odbywa się na drodze oczyszczania mikrobiologicznego (bioremediacja) wykorzystującego organizmy żywe do rozkładu i neutralizacji substancji ropopochodnych. Wśród procesów [...]

Monitoring wód podziemnych

2023-12-06T10:12:33+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia wody podziemnej / gruntowej W ofercie naszej firmy znajduje się monitoring wód podziemnych, dzięki któremu możemy wykryć i zidentyfikować zanieczyszczenie lub na bieżąco śledzić postępy prac remediacyjnych. Nasz doświadczony zespół zaprojektuje lokalizacje i ilość piezometrów oraz zaproponuje optymalne rozwiązania technologiczne do pomiaru takich parametrów jak: Wahanie [...]

Monitoring powietrza

2023-12-06T10:07:06+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia powietrza gruntowego W ramach monitoringu powietrza nasza firma oferuje pomiary najbardziej zaawansowanym detektorem lotnych związków organicznych (LZO) i innych gazów toksycznych, tj. ppbRAE 3000, opartym na fotojonizacyjnej technologii pomiarowej. Detektor jest w stanie wykryć stężenie w zakresie od 1 ppb do 10000 ppm. Dzięki czemu możemy [...]

Badania środowiskowe in-situ

2024-01-17T06:39:04+01:00

Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) jest to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym: zanieczyszczenia gruntu lotnymi związkami organicznymi LZO (MIP Membrane), przewodności elektrycznej gruntu (EC Dipol), przewodności hydraulicznej gruntu (HPT Injection [...]

Akredytowane pobieranie wysokiej jakości próbek gruntu i wody

2023-12-06T11:44:42+01:00

Dział Badań Środowiskowych REMEA posiada akredytację nr AB 1831 w zakresie pobierania próbek. Dokładny zakres akredytacji obejmuje: pobieranie próbek wód podziemnych do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-11:2017-10, pobieranie próbek gleb/gruntów do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 10381-4:2007 i PN-ISO 10381-5:2009. Uzyskanie [...]

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

2023-12-06T11:39:52+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Rozpoznanie to  należy prowadzić w  dwóch następujących po sobie etapach od badań ogólnych (wstępnych) do szczegółowych, w przypadku [...]

Badania dylatometryczne DMT

2024-01-17T06:34:03+01:00

Na czym polega badanie dylatometryczne DMT? Sondowanie polega na pionowym wprowadzeniu w grunt stalowej łopatki wyposażonej w stalową, okrągłą i odkształcalną membranę. Podczas statycznego pogrążania dylatometr zatrzymywany jest na kolejnych głębokościach, a następnie mierzone jest ciśnienie gazu, które powoduje założone odkształcenia membrany. Mierzone są trzy wartości ciśnienia: p0, [...]

Badania presjometryczne PMT

2023-12-06T11:12:09+01:00

Badanie presjometryczne (PMT) to badanie geotechniczne in situ którego celem jest próbne obciążenie gruntu na żądanej głębokości przy użyciu radialnie rozszerzalnej sondy w kształcie walca, która oddziałuje na ścianki otworu. Sondowanie polega na etapowym zadawaniu ciśnienia o odpowiedniej wartości, co powoduje przyrost objętości sondy, a to z kolei powoduje wzrost naprężenia na styku grunt-sonda. [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry