W czerwcu ze wsparciem HESUS Polska zrealizowaliśmy prace ex situ na działce w centrum Warszawy, na terenie której powstanie apartamentowiec. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz metalami ciężkimi, w projektowanej ilości 1000Mg. Źródłem zanieczyszczenia były zalegające na głębokości do około 2,5m p.p.t. zbiorniki wypełnione substancjami ropopochodnymi.

Organoleptycznie można było stwierdzić, które partie gruntu powinny być wywiezione pod kodem 17 05 03* – grunt był barwy czarnej, błyszczący w stanie półpłynnym. Większość gruntu została zaklasyfikowana pod kodem odpadu 17 05 04. Największym wyzwaniem była logistyka i zapewnienie ciągłości prac firmy Wykonawczej – brak placu manewrowego i dróg wewnętrznych, istniejące pale betonowe wykonane jako wzmocnienie podłoża oraz konieczność załadunku z zachowaniem ulicznego ruchu samochodowego były dużym wyzwaniem, ale daliśmy radę!