W październiku i listopadzie Remea ze wsparciem firmy Hesus zrealizowała remediację ex situ w Poznaniu! Oczyszczony teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

Grunt zanieczyszczony był pestycydami DDE, DDD, DDT na powierzchni 2,425 ha, głębokość zanieczyszczenia projektowo oznaczono do 0,25m, co dawało szacunkową kubaturę zanieczyszczonych gruntów w ilości 5 790 m3. Czujni eksperci pracujący przy projekcie(specjaliści ds. remediacji, geodeci, inspektorzy, kadra laboratoryjna) uznała, że z uwagi na silne zanieczyszczenie należy pogłębić wykop do momentu odsłonięcia gleby nie zagrażającej zdrowiu i życiu przyszłych mieszkańców osiedla.

Po zakończeniu prac remediacyjnych wykonano badania laboratoryjne gruntu, które dały zadowalające wyniki. Wykonano również obmiary geodezyjne w celu kontroli ilości wywiezionego gruntu oraz głębokości wykopu. Prace geodezyjne pokazały, że do utylizacji przekazano aż 5 844 m3 odpadu o kodzie 17 05 04, a głębokość wykopu zwiększyła się do 0,27m.