Pomimo, iż zima zbliża się wielkimi krokami, to dla pracowników Remea początek grudnia był niezwykle gorącym okresem. W dniu 1 grudnia 2021 r. zakończono oficjalnie pilotażowe badania innowacyjnej technologii neutralizacji osadów ze stawu Kalina w procesie termicznej desorpcji.

Należy przypomnieć, że osady denne ze względu na wysoką zawartość zanieczyszczeń sprawiły, iż niepozorny staw stał się ,,wielką bombą ekologiczną”. Zgodnie z projektem planu remediacji materiał ten jest wyciągany przez refuler, a następnie odwadniany. Największym wyzwaniem jest jego neutralizacja. W związku z tym, w Remea postawiliśmy na innowacyjne rozwiązanie, jakim jest desorpcja termiczna, która pozwala na neutralizację tego typu osadów. Warto zaznaczyć, że jako pierwsi w naszym kraju zastosowaliśmy tę technologię.

Na czym polega ta metoda?

Opisując w skrócie, jest to proces termicznej neutralizacji zanieczyszczonego gruntu lub odwodnionych osadów dennych w zamkniętej pryzmie. W procesie tym opary powstające na skutek jej podgrzewania, przejmowane są przez system perforowanych stalowych rur. Wprowadzane w nie podciśnienie powoduje, że opary są zasysane do środka. Następnie opary zbierane są przez system przechwytujący i kierowane ponownie na płomień palnika (proces dopalania). W wyniku tak zaprojektowanego procesu, finalnie do atmosfery odprowadzany jest wyłącznie dwutlenek węgla oraz para wodna. Proces opiera się kolejno o procesy hydrolizy, częściowego utleniania, a finalnie całkowitego utleniania. Uproszczony schemat budowy pryzmy został przedstawiony na rysunku 1.

Rys.1. Schemat działania rur grzewczych oraz wentylacyjnych podtrzymujących podciśnienie w pryzmie (Materiały własne firmy Haemers)

Całość procesu prowadzona była z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Całodobowo monitorowana była temperatura oraz ciśnienie w pryzmie, jak również kontrolowane było stężenie zanieczyszczeń powietrza. Pomyślne zakończenie pilotażowych badań powinno potwierdzić neutralizację osadów. W związku z powyższym po przewidywanym czasie termicznej obróbki osadów, w obecności ekspertów oraz urzędników nastąpił oficjalny pobór prób z pryzmy. Wyniki badań napawają optymizmem. W pobranych próbach nastąpiła całkowita neutralizacja m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz fenoli. Badania były wykonywane przez niezależne, akredytowane laboratorium, jak również osoby nadzorujące proces remediacji. Pozytywne wyniki badań potwierdziły neutralizację osadu oraz poprawne działanie technologii.

Dalsze działania będą obejmować studzenie pryzmy oraz jej rozebranie. Pilotażowa pryzma była zapowiedzią budowy docelowych pryzm, na większą skalę, w których będzie neutralizowana reszta osadów.

Zdj. 1. Osady denne ze stawu Kalina, A – przed termiczną neutralizacją, B – po termicznej neutralizacji

Zdj. 2. Pobór prób z pilotażowej pryzmy

Zdj. 3. Pobór prób z pilotażowej pryzmy