Zakupem terenów poprzemysłowych interesuje się coraz większa liczba inwestorów. Tym, co głównie blokuje ich przed transakcją, są duże zanieczyszczenia gruntów i wód, występujące na danej działce. Konsekwentna i sprawna remediacja pozwala na przywrócenie do użytku nawet najbardziej zanieczyszczone tereny poprzemysłowe. W poniższym artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Zachęcamy do lektury.

Tereny poprzemysłowe

W okresie intensywnego rozwoju przemysłu nie zwracano uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska. Nie zabezpieczano w odpowiedni sposób terenów przed zanieczyszczeniami. Szacuje się zatem, że obecnie w Polsce ogólna powierzchnia terenów zanieczyszczonych może wynosić ponad 5%, to ponad 15 tys. km2.

Zanieczyszczenia terenu

Wiele nowoczesnych obiektów jest wybudowanych na obszarach, które klasyfikuje się jako tereny poprzemysłowe, co w perspektywie długoterminowej może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Niestety, należy podkreślić, że zanieczyszczenia gruntu i wód nie są zwykle widoczne dla ludzkiego oka. Do najczęściej występujących substancji niebezpiecznych, zalicza się: m.in. azbest, rtęć, PCB, substancje ropopochodne, metale ciężkie.

obiekt przemysłowy

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Atrakcyjne pod względem lokalizacyjnym, zanieczyszczone obszary poprzemysłowe, bardzo dobrze nadają się do zabudowy przemysłowej, publicznej czy też do zabudowy infrastruktury rekreacyjnej. Należy je tylko odpowiednio zrewitalizować, czyli poddać środowisko gruntowo-wodne rekultywacji oraz oczyszczaniu.

Prace trzeba zacząć od zasięgnięcia informacji, czy dany obszar znajduje się w rejestrze terenów zanieczyszczonych. Następnie zlecić przeprowadzenie badań środowiska gruntowo-wodnego, dzięki czemu można uzyskać precyzyjne informacje o aktualnym stanie gruntów i wód w miejscu przyszłej inwestycji. Badania te można połączyć od razu również z ogólnymi badaniami geotechnicznymi. Jeżeli wyniki wskażą jednoznacznie, że teren jest rzeczywiście zanieczyszczony, należy poddać go remediacji, czyli oczyszczaniu. Co warto wiedzieć na temat tego procesu?

Remediacja terenów poprzemysłowych

Prace remediacyjne przeprowadza się zarówno na małych, jak i dużych obszarach. Wybierając odpowiednią metodę oczyszczania, należy wziąć pod uwagę między innymi właściwości substancji, które stanowią zanieczyszczenie danego gruntu, wielkość działki czy też koszty procesu oczyszczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje remediacji:

  • remediacja in- situ – oczyszczanie odbywa się na miejscu, czyli bez wybierania gruntu czy też wypompowania wody podziemnej. Jest to metoda ekonomiczna i ekologiczna, może być wykonywana na dużych obszarach;
  • remediacja ex-situ – w przypadku tej metody oczyszczanie gruntów oraz wód odbywa się poza rejonem występowania zanieczyszczenia, po wcześniejszym wydobyciu gruntu lub ewentualnym wypompowaniu wody podziemnej. Metodę tę zaleca się przeprowadzać na małych powierzchniach terenu;
  • remediacja on-site – jest to połączenie obu poprzednich rodzajów remediacji. Zostają do niej zakwalifikowane materiały, których rodzaj zanieczyszczenia nie czyni z nich odpadów. Wydobyte materiały nie zostają wywiezione poza obszar zanieczyszczenia. Remediacja odbywa się w miejscu zanieczyszczenia.

Rodzaje remediacji rekomendowane dla oczyszczania terenów poprzemysłowych

Jedną z częściej wykorzystywanych metod remediacji terenów poprzemysłowych jest bioremediacja. Technika ta bazuje na wykorzystaniu zdolności mikroorganizmów do przekształcania zanieczyszczeń środowiskowych, przede wszystkim związków ropopochodnych w mniej toksyczne lub nietoksyczne produkty.

Kolejną metodą jest solidyfikacja in-situ, czyli zestalanie i stabilizacja. Wykorzystuje się ją do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i substancjami nieorganicznymi. To jeden z fizykochemicznych sposobów zmniejszania mobilności substancji niebezpiecznych w gruncie.

Podsumowanie

Zanieczyszczone tereny poprzemysłowe bardzo często są położone w świetnych pod względem lokalizacyjnym miejscach. Zrewitalizowanie ich jest formą zagospodarowania i odzyskania obszarów tak, aby można było na nich ponownie wybudować obiekty, np. mieszkalne. Nieodłącznym elementem rewitalizacjibadania środowiskowe, geotechniczne, a także remediacja, dzięki której można całkowicie bądź częściowo usunąć zanieczyszczenia występujące w środowisku wodno-gruntowym.

Chcesz wiedzieć ile kosztują badania środowiskowe gruntu? Oblicz w naszym bezpłatnym kalkulatorze.