W 2018r. kadra inżynierska Remea oraz Menard podjęła decyzję dotyczącą rewitalizacji terenu po byłej Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej. Obszar zanieczyszczony był metalami ciężkimi, cyjankami oraz związkami ropopochodnymi. Działania w terenie podzielono na trzy główne etapy: remediację gruntu zanieczyszczonego przez działalność koksowni, rewitalizację obiektów zabytkowych, wykonanie prac parkowych oraz małej architektury.

W oparciu o wiedzę oraz doświadczenie inżynierowie zaproponowali remediację ex situ oraz in situ. W celu zminimalizowania ilości odpadów zastosowano przesłonę poziomąw postaci „Kappingu”. Przesłona pozwoliła również znacznie ograniczyć koszt przeprowadzenia remediacji.

Neutralizację niebezpiecznych związków w gruncie prowadzono poprzez bioremediację oraz fitoremediację. Bioremediacja wykonywana była poza instalacją – na poletku remediacyjnym, dlatego koniczne było uzyskanie stosownego pozwolenia na przetwarzanie odpadu. Aby ograniczyć migrację zanieczyszczeń wykonano pionową barierę nieprzepuszczalną z cementogruntu w technologii Trenchmix oraz przepuszczalną barierę reaktywną wypełnioną sorbentem. W ramach fitoremediacji na całym zanieczyszczonym obszarze nasadzono roślinność zdolną do bioakumulacji zanieczyszczeń.

Kolejnym krokiem była renowacja obiektów budowlanych: budynku wieży węglowej, zbiornika smoły oraz baterii pieców koksowniczych. Obiekty poddano pracom konserwacyjnym, a na ich ścianach zamieszczono tablice edukacyjne informujące o historii Koksowni Orzegów oraz przebiegu procesów technologicznych w niej wykorzystywanych.

W ostatnim etapie prac na terenie wyznaczono alejki parkowe oraz stworzono obiekty małej architektury. Północna część omawianego obszaru została zagospodarowana jako teren zielony. W wyniku działań przeprowadzonych przez Remea oraz Menard na 5 ha obszarze uprzednio zanieczyszczonym związkami niebezpiecznymi powstał park z licznymi atrakcjami, oddany do użytku 24.03.2021.