REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Zeolity a remediacja metali w środowisku gruntowo-wodnym

Sylwia Janiszewska, Remea Sp. z o.o. Grunt jest kluczowym składnikiem naturalnych ekosystemów, a odpowiednia równowaga środowiskowa zależy w dużej mierze od jego właściwości. Niestety, wskutek antropogenicznej działalności człowieka, stan środowiska przyrodniczego uległ znacznemu pogorszeniu, co wpłynęło niekorzystnie na jego jakość, a tym samym na powierzchnię ziemi. Działalność człowieka sprawiła, że w ośrodku gruntowo-wodnym skumulowały się [...]

2023-08-22T15:54:49+02:0014 stycznia, 2021|Publikacje, Wszystko|

Remediacja gruntów – dlaczego ważny jest wybór odpowiedniej metody?

Sylwia Janiszewska - REMEA Sp. z o.o. Tereny przemysłowe i grunty na nich są często wybierane przez deweloperów, którzy wykorzystują je pod budowę nowych inwestycji. Dawniej ziemia zanieczyszczona emisją z zakładów przemysłowych, odciekami ze stacji magazynowania paliw czy spływami zanieczyszczeń ze szlaków komunikacyjnych oraz terenów rolniczych, obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem i staje się [...]

2022-09-19T08:49:37+02:0012 stycznia, 2021|Publikacje, Wszystko|

Sposoby oczyszczania wody gruntowej – Praktyka i regulacje prawne

Norbert Kurek, Sylwia Janiszewska – REMEA Sp. z o.o., Rałał Hałabura – Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych Jednym z elementów środowiska gruntowo-wodnego jest woda gruntowa znajdująca się w górotworze, którą w przypadku wystąpienia substancji powodujących ryzyko należy poddać zabiegom remediacji. W Polsce pojęcie remediacji zostało wprowadzone do ustawy prawo ochrony [...]

2022-09-19T08:49:58+02:0029 grudnia, 2020|Publikacje, Wszystko|

Popiół z gazyfikacji piór drobiowych jako nowy sorbent w remediacji środowiska

Przemysł drobiarski rokrocznie generuje znaczne ilości odpadów, w szczególności piór. Ich utylizacja w wyniku termochemicznej konwersji prowadzi do wytworzenia energii oraz popiołu posiadającego status odpadu, wymagającego zagospodarowania. Popiół z gazyfikacji piór to tani, łatwo dostępny i bezpieczny materiał, o bardzo wysokich zdolnościach sorpcyjnych. Ciekawym sposobem aplikacji popiołu jest wykorzystanie jego jako sorbentu w remediacji [...]

2022-09-19T08:51:17+02:0016 grudnia, 2020|Publikacje, Wszystko|

Wymiana gruntu jako sposób na problematyczne grunty – aspekty ekologiczne prawne i techniczne

Norbert Kurek - Remea Sp. z o.o., Jakub Saloni, Szymon Światek - Menard Sp. z o.o. Podczas realizacji inwestycji budowlanych napotyka się grunty problematyczne. Do takich należą w szczególności grunty słabe o niskich parametrach fizycznych takie jak torfy i namuły, często zlokalizowane na terenie o charakterze jeziornym, bagiennym, rzecznym lub zastoiskowym. Kolejną grupą są  grunty o [...]

2023-03-31T08:14:39+02:0013 października, 2020|Publikacje, Wszystko|

Oczyszczanie osadów dennych rzek i jezior

W wyniku sedymentacji oraz erozji, na dnie rzek, jezior, stawów i zbiorników zaporowych powstają osady denne. Powstają również w wyniku spływów powierzchniowych z terenów przyleglych zbiornikom wodnym – w tym z terenów rolniczych (substancje organiczne, pestycydy), miejskich i przemysłowych (metale ciężkie, ropopochodne, WWA, PCB). Jakość osadów decyduje jednocześnie o jakości wód będących integralną częścią [...]

2022-09-19T08:55:39+02:001 października, 2020|Publikacje, Wszystko|

Nowe prawo budowlane – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych

Nowe prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych Piotr Kanty, Rafał Hałabura, Jakub Saloni, REMEA Sp. z o.o. W Polsce proces projektowania geotechnicznego opisany jest w kliku różnych przepisach. Zachodzące zmiany, w tym najnowsza nowelizacja Prawo Budowlane i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu [...]

2022-09-19T08:58:56+02:0029 czerwca, 2020|Publikacje, Wszystko|

Dłuższy termin dla BDO

Wydłużenie terminu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Do tej pory, ostatecznym terminem na wystawianie papierowych kart przekazania odpadu był 30 czerwca 2020 a uzupełnienia w systemie elektronicznym można było wykonywać do 31 lipca 2020. #Tarczaantykryzysowa tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, [...]

2022-09-19T09:05:18+02:008 kwietnia, 2020|Publikacje, Wszystko|

COVID-19

Cały świat stoi dziś w obliczu niezwykle rozległego, dotyczącego każdego z nas osobno kryzysu zdrowotnego. We wszystkich krajach, w których działamy, jesteśmy zmobilizowani do udziału w wysiłkach na rzecz wyeliminowania pandemii. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów i podwykonawców jest naszym absolutnym priorytetem i dlatego ściśle przestrzegamy zaleceń władz publicznych. Chcielibyśmy wyrazić [...]

2022-09-19T09:06:20+02:006 kwietnia, 2020|Publikacje, Wszystko|

Odpad inny niż niebezpieczny

Czy jesteś pewny, że prawidłowo nadajesz kod odpadu wydobywanym gruntom i osadom? Czy robisz to zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów? Klasyfikacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi spoczywa na wytwórcy odpadu. Posiadając wyniki badań gruntu lub osadu, REMEA wykona analizę i opinię klasyfikującą kod odpadu. Napisz do nas! sjaniszewska@remea-group.com Are you [...]

2022-09-19T09:09:54+02:0026 lutego, 2020|Publikacje, Wszystko|
Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry