Dział badań REMEA Sp. z o.o. wykonał niedawno badania zanieczyszczenia wody i badania zanieczyszczenia gruntu obejmujące swoim zakresem obszar dna stawu Kalina.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych badań użyto odpowiedniego rodzaju próbników do pobierania próbek osadów powierzchniowych. Wiercenia prowadzono z platformy pływającej w rurach osłonowych. Wykonano otwory badawcze do głębokości 10 m poniżej dna zbiornika wodnego oraz pobrano osad powierzchniowy. Próbki osadów poddano analizie laboratoryjnej w szerokim zakresie badawczym. Poboru próbek dokonano przy udziale akredytowanego próbkobiorcy.

Uzyskane wyniki badań posłużą do przeprowadzenia analiz projektowych instalacji oczyszczających staw Kalina oraz do oznaczenia stanu zerowego środowiska gruntowo-wodnego na danym terenie.