W wyniku sedymentacji oraz erozji, na dnie rzek, jezior, stawów i zbiorników zaporowych powstają osady denne. Powstają również w wyniku spływów powierzchniowych z terenów przyleglych zbiornikom wodnym – w tym z terenów rolniczych (substancje organiczne, pestycydy), miejskich i przemysłowych (metale ciężkie, ropopochodne, WWA, PCB).

Jakość osadów decyduje jednocześnie o jakości wód będących integralną częścią środowiska. Obecność wysokich stężeń substancji niebezpiecznych wpływa negatywnie na stan środowiska, bioróżnorodność oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych.

W celu zapewnienia czystego środowiska wodnego, należy wykonać badania osadu dennego oraz wody, ustalić możliwe źródła zanieczyszczenia a następnie zaprojektować działania remediacyjne i/lub naprawcze. Wśród tych działań można wymienić izolację lub remediację źródła zanieczyszczenia, odwadnianie i oczyszczanie osadu, oczyszczanie wody oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku działań remediacyjnych.