Kiedy planujemy budowę, musimy spełnić szereg wymogów wynikających z prawa budowlanego. W zależności od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej należy nasza inwestycja, konieczne będzie sporządzenie określonego rodzaju dokumentacji. Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się klasyfikacji, jest opinia geotechniczna, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r., jest obligatoryjna dla wszystkich obiektów budowlanych. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak wygląda i co obejmuje opinia geotechniczna.

Jak powstaje i z czego się składa opinia geotechniczna?

Aby możliwe było wystawienie opinii geotechnicznej, konieczne jest wykonanie badań na terenie przyszłej inwestycji budowlanej. W tym celu wykonuje się odwierty, sięgające minimum 2 m poniżej planowanego posadowienia budynku. Pobiera się w ten sposób próbki gruntu, które następnie zostają poddane badaniom w warunkach laboratoryjnych. Wyniki tych badań zawarte są w opinii geotechnicznej.

opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zawiera informacje na temat zawartości poszczególnych warstw gruntu, ich wilgotności, zagęszczenia oraz spójności. Określa również poziom wód gruntowych oraz ich okresowe wahania. Poza częścią opisową, elementem opinii geotechnicznej jest również część graficzna. Zawiera ona mapę terenu, na którym powstaje inwestycja, mapę dokumentacyjną, przekroje i profile geotechniczne oraz stosowne wyjaśnienia zawartych w nich symboli i znaków.

Jaki jest cel wystawienia opinii geotechnicznej?

Informacje zawarte w opinii geotechnicznej są podstawą do zakwalifikowania obiektu do konkretnej kategorii geotechnicznej. Domy jednorodzinne zaliczane są zwykle do pierwszej kategorii. W przypadku stwierdzenia bardziej skomplikowanych warunków gruntowych, budynek przypisuje się do drugiej lub trzeciej kategorii. W takiej sytuacji uzyskanie zezwolenia na budowę będzie wymagało przedstawienia w urzędzie bardziej złożonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Informacje, które uzyskujemy dzięki opinii geotechnicznej są niezwykle istotne dla przyszłości inwestycji. Określa ona bowiem jakie ryzyko dla danego terenu niesie ze sobą budowa oraz jakie ewentualne zagrożenia mogą pojawić się w trakcie realizacji. Na podstawie zawartych w opinii wyników badań możemy również prognozować na temat potencjalnego wpływu nowego obiektu na środowisko. Opinia geotechniczna ma kluczowe znaczenie dla całego projektu. To dzięki niej inżynier nadzorujący budowę wie, jakie dobrać fundamenty i jak pokierować pracami budowlanymi. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał sprawnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i uwzględnieniem warunków panujących na danym terenie.