Wydłużenie terminu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Do tej pory, ostatecznym terminem na wystawianie papierowych kart przekazania odpadu był 30 czerwca 2020 a uzupełnienia w systemie elektronicznym można było wykonywać do 31 lipca 2020. #Tarczaantykryzysowa tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem #covid19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wydłużenie terminu do 31 grudnia 2020 roku, a wprowadzenie kart do Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.