Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy dotyczące Bazy Danych o Odpadach, które zobligowały podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne do ich ewidencji w systemie elektronicznym oraz uzupełniania elektronicznych Kart Przekazania Odpadu. Jak się jednak spodziewano, wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiły się problemy z rejestracją w systemie, regularnym uzupełnianiem danych oraz problemem z dostępem do systemu BDO.

9 stycznia 2020 roku opublikowano projekt zmiany Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt uwzględnia informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku awarii systemu oraz dopuszcza prowadzenie ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą przez czas trwania awarii. Ewidencję papierową można prowadzić do 30 czerwca 2020 roku. Ewidencję należy prowadzić zgodnie z wymaganiami – dokumenty muszą być wystawiane przy każdym odbiorze odpadów. Dane w bazie elektronicznej należy jednak uzupełnić do 31 lipca 2020 roku.