Ewa Iwanicka, Anna Banaszkiewicz – Remea Sp. z o.o.

Prowadząc proces inwestycyjny, elementem wyjściowym jest zakup atrakcyjnej nieruchomości, która umożliwia spełnienie zamierzenia budowlanego, sprawdzenie, czy na danym terenie dozwolona jest zabudowa zgodna z planowaną oraz czy stan prawny nieruchomości nie budzi zastrzeżeń.

Przygotowanie do zakupu nieruchomości

Świadomość uczestników procesu inwestycyjnego w kwestii ryzyka występowania zanieczyszczeń na danym obszarze jest przyczyną poszerzenia się zespołu czynności poprzedzających zakup nieruchomości. Jednym z tych zadań jest prowadzenie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wynik, jaki uzyskamy z dokonanej analizy zanieczyszczenia, ma duże znaczenie w kwestii planowania dodatkowych środków finansowych na realizację działań naprawczych mających na celu oczyszczenie podłoża gruntowego w przypadku wykrycia w nim substancji zanieczyszczających w ilościach, które determinują stwierdzenie, że obszar jest skażony.

Zaleca się, aby badania środowiskowe zgodnie z rozporządzeniem (DzU z 2016 r., poz. 1395) były prowadzone w dwóch następujących po sobie etapach – badania wstępne, a następ- nie szczegółowe. Celem badań sozologicznych jest określenie kubatury zanieczyszczonego gruntu, który powinien zostać poddany procesowi remediacji.

Ocena zanieczyszczenia powierzchni

Cały proces oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi należy rozpocząć od analizy historycznej danego terenu, w ramach której dodatkowo zaleca się wykonywanie badań przesiewowych. Badania tradycyjnie kojarzące się z pobieraniem próbek i przekazywaniem ich do analiz laboratoryjnych nie zawsze muszą być prowadzone w taki sposób. Warto wiedzieć, że na Polski rynek wprowadzono ocenę zanieczyszczenia środowiska gruntowego technikami in-situ.

Badanie to wykonuje się za pomocą sondy, którą wprowadza się w grunt za pomocą standardowego penetrometru stosowanego powszechnie do sondowań geotechnicznych. Badania te pozwalają w czasie rzeczywistym wykrywać zanieczyszczenia występujące w gruncie.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy historycznej zachodzi konieczność wykonania badań chemicznych (sozologicznych), należy powierzyć je specjalistycznej firmie, która ma akredytację na pobieranie próbek gruntu i wykonuje oznaczenie stężenia zanieczyszczeń w akredytowanym laboratoriom (DzU z 2016 r., poz. 1395). Szczególną uwagę należy zwrócić na technikę pobierania próbek, która powinna być przeprowadzona z zachowaniem odpowiedniego reżimu jakości.